Eventique Logo

Zece Citate Favorite Despre Fotografie

O fotografie poate valora cât o mie de cuvinte, așa cum s-a spus adesea, dar uneori doar câteva cuvinte sau propoziții pot ajuta la explicarea a o mie sau mai multe fotografii. Și, în timp ce mii de remarci iluminatoare au fost scrise sau rostite despre fotografie. Mai jos vă expus citatele mele preferate iar lista continuă să crească.

“Photography is an art of observation. It’s about finding something interesting in an ordinary place… I’ve found it has little to do with the things you see and everything to do with the way you see them” – Elliot Erwin

„Fotografia este o artă a observației. Este vorba despre a găsi ceva interesant într-un loc obișnuit… Am descoperit că are puțină legătură cu lucrurile pe care le vezi și totul de-a face cu felul în care le vezi” – Elliot Erwin

“Landscape photography is the supreme test of the photographer – and often the supreme disappointment ” – Ansel Adams

„Fotografia de peisaj este testul suprem al fotografului – și adesea dezamăgirea supremă” – Ansel Adams

“The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera” – Dorothea Lange

„Aparatul foto este un instrument care îi învață pe oameni să vadă fără cameră” – Dorothea Lange

“What makes photography a strange invention is that its primary raw materials are light and time” – John Berger

„Ceea ce face fotografia o invenție ciudată este faptul că materiile sale primare sunt lumina și timpul” – John Berger

“With photography, I always think that it’s not good enough” – Lynsey Addario

„Cu fotografia, cred întotdeauna că nu este suficient de bună” – Lynsey Addario

“Photography to the amateur is recreation, to the professional it is work, and hard work too, no matter how pleasurable it may be” – Edward Weston

„Fotografia pentru amator este recreere, pentru profesionist este muncă și, de asemenea, munca grea, oricât de plăcută ar fi” – Edward Weston

“I think photographers are too polite. There is not enough anger in photography” – Duane Michals

„Cred că fotografi sunt prea politicoși. Nu este suficientă furie în fotografie” – Duane Michals

“Photography, as we all know, is not real at all. It is an illusion of reality with which we create our own private world” – Arnold Newman

„Fotografia, după cum știm cu toții, nu este deloc reală. Este o iluzie a realității cu care ne creăm propria lume privată” – Arnold Newman

“To me, photography is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event” – Henri Cartier-Bresson

„Pentru mine, fotografia este recunoașterea simultană, într-o fracțiune de secundă, a semnificației unui eveniment” – Henri Cartier-Bresson

“My best photographs always had a strong personal vision. If they didn’t communicate a vision or an emotion, they failed” – Galen Rowell

„Cele mai bune fotografii ale mele au avut întotdeauna o viziune personală puternică. Dacă nu au comunicat o viziune sau o emoție, au eșuat” – Galen Rowell

Facebook
Twitter
Email
Print

Newsletter

Sign up our newsletter to get update information, news and free insight.

Cere o ofertă

Ori de câte ori ai nevoie de noi, suntem aici pentru tine.